rich snippet یا اسکیما برای آموزش مجازی[+ نمونه کامل اسکیما و روش استفاده]

با شیوع کرونا، اموزش مجازی برجسته شد. بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان به جای رفتن به دانشگاه یا مدرسه، از داخل خانه با گوشی های خود اقدام به فراگیری کرده اند. گوگل نیز برای همراهی با این کاربران و کمک به آموزش آنها، از اسکیما اختصاصی خود برای آموزش مجازی رو نمایی کرده است.

حال این اسیکما یا ریچ اسنیپت چه مزیتی دارد و از چه اجزایی تشکیل شده است؟

به طور کلی اسکیما به افزایش آمار کلیک شما و همچنین CTR سایت شما کمک خواهد کرد. به همین منظور استفاده از ان به صورت مستقیم بر سئو سایت شما تاثیر خواهد گذاشت.

در این اسکیما دو مورد تحت پوشش قرار گرفته است:

 • کوییز
 • حل مسائل ریاضی

این دو بخش به صورت کامل در ادامه توضیح داده خواهد شد.

روش استفاده از ریچ اسنیپت یا اسکیمای آموزش مجازی

ریج اسنیپت کوییز برای آموزش

شکل کلی اسکیما کوییز در موتور های جستجو به صورت زیر است:

ریج اسنیپت کوییز برای آموزش

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، آزمون چند گزینه ای برای کاربر نمایش داده خواهد شد و کاربران با انتخاب پاسخ درست می توانند نتیجه را مشاهده کنند.

 <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "typicalAgeRange": "7-12",
   "educationalLevel": "intermediate",
   "assesses": "Velocity and speed",
   "educationalAlignment": [
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Science"
    },
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Physics"
    }
   ],
   "name": "Quiz about displacement, velocity and time",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Displacement, velocity, and time"
   },
   "hasPart": [
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A bug crawls on a wall. What is the average velocity of the bug between the times $$t = 1s$$ and $$t = 10s$$?",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 1,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$-0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$1.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 2,
      "encodingFormat": "text/markdown",
      "text": "$$0 \\frac{m}{s}$$",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A swimmer motion is shown on the following graph of position x vs. time t. What is the average speed?",
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "text": "1",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 2,
       "text": "3",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "text": "4",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 1,
      "text": "2",
      "encodingFormat": "text/html",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     }
    }
   ]
  }
  </script>

در کد اسکیما بالا یک نمونه چند سوالی است. برای پیاده سازی این اسکمیا کافی است که جای مورد نظر سوالات و پاسخ ها نوشته شود و سپس جوا مورد نظر نیز انتخاب شود. همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید بخش “@type”: “Question” مخصوص ایجاد سوال است. پس از ایجاد سوال نیاز است گزینه ها نیز تعریف شود که به suggestedAnswer این کار صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید
13 تجربه از قدرتمندترین نکات در ایمیل مارکتینگ و جلوگیری از اسپم شدن ایمیل

پس از ان نیز acceptedAnswer جواب صحیح را مشخص می کند. در این بخش posotion شماره گزینه مورد نظر است که در suggestedAnswer اورده شده است.

در نهایت نیز می توانید برای جواب سوال، توضیحی بدهید که در بخش answerExplanation مشاهده می کنید.

اسکیما حل مسائل ریاضی

اسکیما حل مسائل ریاضی

اسکیمای حل مسائل ریاضی، را با تکه کد زیر شروع می کنیم:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["MathSolver", "LearningResource"],
 "name": "An awesome math solver",
 "url": "https://www.mathdomain.com/",
 "usageInfo": "https://www.mathdomain.com/privacy",
 "inLanguage": "en",
 "potentialAction": [{
  "@type": "SolveMathAction",
  "target": "https://mathdomain.com/solve?q={math_expression_string}",
  "mathExpression-input": "required name=math_expression_string",
  "eduQuestionType": ["Polynomial Equation","Derivative"]
  }],
 "learningResourceType": "Math solver"
},
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["MathSolver", "LearningResource"],
 "name": "Un solucionador de matemáticas increíble",
 "url": "https://es.mathdomain.com/",
 "usageInfo": "https://es.mathdomain.com/privacy",
 "inLanguage": "es",
 "potentialAction": [{
  "@type": "SolveMathAction",
  "target": "https://es.mathdomain.com/solve?q={math_expression_string}",
  "mathExpression-input": "required name=math_expression_string",
  "eduQuestionType": ["Polynomial Equation","Derivative"]
  }],
 "learningResourceType": "Math solver"
}
</script>

با استفاده از اسکیمای حل مسائل ریاضی می توانید، مسائلی را که حل ان ها در سایت شما وجود دارد را به گوگل بشناسانید. برای این منظور در بخش mathExpression معادله مورد نظر را باید بنویسید. سپس در بخش eduQuestionType نوع معادله را نیز مشخص کنید. در بخش target نیز ادرس صفحه ای که این معادله را حل می کند، ذکر کنید.

لیست eduQuestionType در پایین امده است.

نام معادله
Absolute Value EquationAbsolute value equations. For example: |x – 5| = 9
AlgebraA generic problem type that can be placed with other problem type. For example: polynomial equations, exponential equations, and radical expressions.
Arc LengthArc length problems. For example: Determine the length of x = 4 (3 + y)^2, 1 < y < 4.
ArithmeticArithmetic problems. For example: Find the sum of 5 + 7.
Biquadratic EquationBiquadratic equations. For example: x^4 – x^2 – 2 = 0.
CalculusA generic problem type that can be placed with other problem types. For example: integrals, derivatives, and differential equations.
Characteristic PolynomialFind the characteristic polynomial of {{1,2,5}, {3,-1,1}, {1,2,3}}.
CircleCircle related problems. For example: Find the radius of x^2 + y^2 = 3.
DerivativeDerivative of 5x^4 + 2x^3 + 4x – 2.
Differential EquationDifferential equation problems. For example: y+dy/dx=5x.
DistanceDistance problems. For example: Find the distance between (6,-1) and (-3,2).
EigenvalueEigenvalue problems. For example: Find the eigenvalues for the matrix [[-6, 3], [4, 5]].
EigenvectorEigenvector problems. For example: Find the eigenvector for the matrix [[-6, 3], [4, 5]] with eigenvalues of [-7, 6].
EllipseEllipse problems. For example: Find the x and y intercepts of 9x^2 + 4y^2 = 36.
Exponential EquationExponential equations. For example: 7^x = 9.
FunctionPolynomial simplifications. For example: (x-5)^2 * (x+5)^2.
Function Compositionf(g(x)) when f(x)=x^2-2x, g(x)=2x-2
GeometryA generic problem type that can be placed with other problem types. For example: circle, ellipse, parabola, slope.
HyperbolaHyperbola problems. For example: Find the x-intercept of (x^2)/4 – (y^2)/5 = 1.
Inflection PointFind the inflection point of f(x) = 1/2x^4 +x^3 – 6x^2.
IntegralIntegral of sqrt (x^2 – y^2).
InterceptLine intercept problems. For example: Find the x-intercept of the line y = 10x – 5.
LimitLimit problems. For example: Find the limit of x as x approaches 1 for (x^2-1)/(x-1).
Line EquationLine equation problems. For example: Find the equation of a line with points (-7,-4) and (-2,-6).
Linear AlgebraA generic problem type that can be placed with other problem types. For example: matrix and characteristic polynomial.
Linear EquationLinear equations. For example: 4x – 3 = 2x + 9.
Linear InequalityLinear inequalities. For example: 5x – 6 > 3x – 8.
Logarithmic EquationLogarithmic equations. For example: log(x) = log(100).
Logarithmic InequalityLogarithmic inequalities. For example: log(x) > log(100).
Matrix{{1,2,5}, {3,-1,1}, {1,2,3}} row reduce
MidpointMidpoint problems. For example: find the midpoint between (-3, 7) and (5, -2).
ParabolaParabola problems. For example: Find the vertex of y2 – 4x – 4y = 0.
ParallelParallel line problems. For example: Are the two lines parallel (y = 10x + 5, y = 20x + 10)?
PerpendicularPerpendicular problems. For example: Are the two lines perpendicular (y = 10x + 5, y = 20x + 10)?
Polynomial EquationPolynomial equations. For example: x^5 – 3x = 0.
Polynomial ExpressionPolynomial expressions. For example: (x – 5)^4 * (x + 5)^2.
Polynomial InequalityPolynomial inequalities. For example: x^4 – x^2 – 6 > x^3 – 3x^2.
Quadratic EquationQuadratic equations. For example: x^2 – 3x – 4 = 0.
Quadratic ExpressionQuadratic expressions. For example: x^2 – 3x – 2.
Quadratic InequalityQuadratic inequalities. For example: x^2 – x – 6 > x^2 – 3x.
Radical EquationRadical equations. For example: sqrt(x) – x = 0.
Radical InequalityRadical inequalities. For example: sqrt(x) – x > 0.
Rational EquationRational equations. For example: 5/(x – 3) = 2/(x – 1).
Rational ExpressionRational expressions. For example: 1/(x^3 + 4x^2 + 5x + 2).
Rational InequalityRational inequalities. For example: 5/(x – 3) > 2/(x – 1).
SlopeSlope problems. For example: Find the slope of y = 10x + 5.
StatisticsStatistics problems. For example: Find the mean of a set of numbers (3, 8, 2, 10).
System of EquationsSystem of equations problems. For example: Solve 2x + 5y = 16;3x – 5y = – 1.
TrigonometrySolve sin(t) + cos(t) = 1.

این دو اسکیما جدید، در صورتی که سایت آموزشی ای را مدیریت می کنید، بسیار مفید خواهد بود. در صورتی که بخشی از این کد ها را نفهمیده اید و نیاز به توضیحات بیشتر دارید می توانید داخل کامنت ها مطرح کنید.

تست کد های ریچ اسنیپت

شما برای تست کد های ریچ اسنیپت خود می توانید از این ابزار گوگل استفاده کنید.

به این مقاله امتیاز دهید!
نظر شما

اشتراک در شبکه های اجتماعی
آخرین مقالات و ویدئو ها
چرا لوگو شیائومی تغییر کرد؟ | حقایق لوگو 300 هزار دلاری شیائومی

شرکتها و برندها بر اساس ایده های بازاریابیِ تیم مارکتینگ خود تصمیم به ریدیزاین لوگو میگیرند. این تغییر یا تغییرات ممکن گاهی چشمگیر و اساسی باشد، گاهی هم ریز و به دور از چشم. در هر صورت هدف و انگیزه ای در پس آن نهفته است و هیچ برندی از سر بیکاری دست به این حرکت کمابیش ریسکی نمیزند. در سال 2021 خبری جنجالی از تغییر لوگو شیائومی منتشر شد. همه به سراغ موتورهای جستجو رفتند تا ببینند این تغییری که حرفش را میزنند چگونه و به چه دلیل بوده است! این همان چیزی است که ما در این مقاله به آن میپردازیم. برند شیائومی شیائومی در آوریل 2010 به عنوان یک شرکت سفت‌افزار سفارشی برای دستگاه‌های اندرویدی توسط لی […]

نگهداری وب سایت چیست و چه هزینه هایی دارد؟

ایجاد وب سایتی که ظاهری عالی داشته باشد و عملکرد خوبی داشته باشد برای هر صنعتی مهم است، اما این تنها نیمی از نبرد است – نگهداری به همان اندازه حیاتی است. نگهداری وب سایت شما تضمین می کند که کسب و کار، وبلاگ یا حضور آنلاین شما در طول زمان به تکامل و موفقیت ادامه می دهد. این همچنین نشان می دهد که هر کسی که با سایت شما تعامل داشته باشد همیشه بهترین تجربه کاربری را خواهد داشت. در حالی که چندین کار وجود دارد که باید در هنگام نگهداری وب سایت خود در نظر بگیرید، سازماندهی هر کدام بر اساس هفته، ماه، سه ماهه و سال می تواند به شما در ایجاد یک برنامه اشتباه کمک کند […]

یک وبسایت خوب چگونه است وساختار آن چه ویژگی هایی دارد؟

نحوه ظاهر آنلاین برند یا کسب و کار شما مهمتر از همیشه است. و در حالی که وب سایت شما باید ظاهر خود را با محتوای بصری با کیفیت حفظ کند، 31 درصد از مصرف کنندگان نیز معتقدند که یک تجربه کاربری جذاب باید در اولویت باشد. هنگامی که به تنهایی یک وب سایت ایجاد می کنید، ایجاد یک تجربه کاربری تأثیرگذار اغلب به توجه به جزئیات ناشناخته مانند ساختار وب سایت شما بستگی دارد. در این مقاله، ساختار وب‌سایت را تعریف می‌کنیم، نحوه ساخت آن را از طریق دید UX یا تجربه کاربری توضیح می‌دهیم و در مورد محبوب‌ترین مدل‌هایی که امروزه در طراحی وب‌سایت و قالب‌های وب‌سایت استفاده می‌شوند، صحبت می‌کنیم. ساختار وب سایت چیست؟ ساختار وب سایت […]

لوگو اچ پی | آیا لوگو hp خلاقانه است؟

HP نام جدید هیولت پاکارد (Hewlett-Packard)، شرکت فناوری اطلاعات آمریکا است که در سال 1939 تأسیس شد. این شرکت بیشتر به دلیل تولید رایانه و لوازم جانبی شناخته شده است، اما در همان ابتدای تاریخ خود، روی نرم افزار و خدمات محاسباتی برای تجارت و خدمات متمرکز بود. شما حتما یا لپتاپ اچ پی را داشته اید یا پرینتر این برند را در خانه یا محل کارتان! داستان لوگو این برند و تغییراتش را در این مقاله بخوانید. تاریخچه لوگو hp مونوگرام نمادین “HP” روی یک دایره، از زمان معرفی اولین لوگو در سال 1939، همیشه بخشی از هویت بصری شرکت بوده است. اگرچه در طول سال ها رنگ، خطوط و همه چیز این نماد کمال یافت. اولین نماد شرکت […]

نرخ پرش چیست (Bounce Rate) و چرا اهمیت دارد؟

نرخ پرش یکی از مهم ترین معیارها در طراحی وب است – بنابراین مطمئن شوید که می دانید چگونه آن را اندازه گیری کرده و بر آن تأثیر بگذارید. هنگامی که یک وب سایت ایجاد می کنید، یک فروشگاه آنلاین راه اندازی می کنید یا در یک تیم بازاریابی حضور دارید، جذب بازدیدکننده به سایت شما اغلب اولین قدم است. مدت زمانی که یک بازدیدکننده به آن نزدیک می شود می تواند به شما بگوید که محتوای شما چقدر جذاب است – یا نیست. نرخ پرش معیاری است که این مورد را مشخص می کند. در ادامه به بررسی بخش های مختلف تاثیر گذار بر روی نرخ پرش خواهیم پرداخت. معنی نرخ پرش یا بونس ریت چیست؟ نرخ پرش یا […]

با ما تماس بگیرید!
021-91018852
آدرس
تهران- بلوار ایت الله کاشانی - خیابان کیهان - کیهان دوم - پلاک 23 - واحد 4