rich snippet یا اسکیما برای آموزش مجازی[+ نمونه کامل اسکیما و روش استفاده] سئو

rich snippet یا اسکیما برای آموزش مجازی[+ نمونه کامل اسکیما و روش استفاده]

با شیوع کرونا، اموزش مجازی برجسته شد. بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان به جای رفتن به دانشگاه یا مدرسه، از داخل خانه با گوشی های خود اقدام به فراگیری کرده اند. گوگل نیز برای همراهی با این کاربران و کمک به آموزش آنها، از اسکیما اختصاصی خود برای آموزش مجازی رو نمایی کرده است.

حال این اسیکما یا ریچ اسنیپت چه مزیتی دارد و از چه اجزایی تشکیل شده است؟

به طور کلی اسکیما به افزایش آمار کلیک شما و همچنین CTR سایت شما کمک خواهد کرد. به همین منظور استفاده از ان به صورت مستقیم بر سئو سایت شما تاثیر خواهد گذاشت.

در این اسکیما دو مورد تحت پوشش قرار گرفته است:

 • کوییز
 • حل مسائل ریاضی

این دو بخش به صورت کامل در ادامه توضیح داده خواهد شد.

روش استفاده از ریچ اسنیپت یا اسکیمای آموزش مجازی

ریج اسنیپت کوییز برای آموزش

شکل کلی اسکیما کوییز در موتور های جستجو به صورت زیر است:

ریج اسنیپت کوییز برای آموزش

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، آزمون چند گزینه ای برای کاربر نمایش داده خواهد شد و کاربران با انتخاب پاسخ درست می توانند نتیجه را مشاهده کنند.

 <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "typicalAgeRange": "7-12",
   "educationalLevel": "intermediate",
   "assesses": "Velocity and speed",
   "educationalAlignment": [
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Science"
    },
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Physics"
    }
   ],
   "name": "Quiz about displacement, velocity and time",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Displacement, velocity, and time"
   },
   "hasPart": [
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A bug crawls on a wall. What is the average velocity of the bug between the times $$t = 1s$$ and $$t = 10s$$?",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 1,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$-0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$1.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 2,
      "encodingFormat": "text/markdown",
      "text": "$$0 \\frac{m}{s}$$",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A swimmer motion is shown on the following graph of position x vs. time t. What is the average speed?",
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "text": "1",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 2,
       "text": "3",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "text": "4",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 1,
      "text": "2",
      "encodingFormat": "text/html",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     }
    }
   ]
  }
  </script>

در کد اسکیما بالا یک نمونه چند سوالی است. برای پیاده سازی این اسکمیا کافی است که جای مورد نظر سوالات و پاسخ ها نوشته شود و سپس جوا مورد نظر نیز انتخاب شود. همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید بخش “@type”: “Question” مخصوص ایجاد سوال است. پس از ایجاد سوال نیاز است گزینه ها نیز تعریف شود که به suggestedAnswer این کار صورت گرفته است.

پس از ان نیز acceptedAnswer جواب صحیح را مشخص می کند. در این بخش posotion شماره گزینه مورد نظر است که در suggestedAnswer اورده شده است.

در نهایت نیز می توانید برای جواب سوال، توضیحی بدهید که در بخش answerExplanation مشاهده می کنید.

اسکیما حل مسائل ریاضی

اسکیما حل مسائل ریاضی

اسکیمای حل مسائل ریاضی، را با تکه کد زیر شروع می کنیم:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["MathSolver", "LearningResource"],
 "name": "An awesome math solver",
 "url": "https://www.mathdomain.com/",
 "usageInfo": "https://www.mathdomain.com/privacy",
 "inLanguage": "en",
 "potentialAction": [{
  "@type": "SolveMathAction",
  "target": "https://mathdomain.com/solve?q={math_expression_string}",
  "mathExpression-input": "required name=math_expression_string",
  "eduQuestionType": ["Polynomial Equation","Derivative"]
  }],
 "learningResourceType": "Math solver"
},
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["MathSolver", "LearningResource"],
 "name": "Un solucionador de matemáticas increíble",
 "url": "https://es.mathdomain.com/",
 "usageInfo": "https://es.mathdomain.com/privacy",
 "inLanguage": "es",
 "potentialAction": [{
  "@type": "SolveMathAction",
  "target": "https://es.mathdomain.com/solve?q={math_expression_string}",
  "mathExpression-input": "required name=math_expression_string",
  "eduQuestionType": ["Polynomial Equation","Derivative"]
  }],
 "learningResourceType": "Math solver"
}
</script>

با استفاده از اسکیمای حل مسائل ریاضی می توانید، مسائلی را که حل ان ها در سایت شما وجود دارد را به گوگل بشناسانید. برای این منظور در بخش mathExpression معادله مورد نظر را باید بنویسید. سپس در بخش eduQuestionType نوع معادله را نیز مشخص کنید. در بخش target نیز ادرس صفحه ای که این معادله را حل می کند، ذکر کنید.

لیست eduQuestionType در پایین امده است.

نام معادله
Absolute Value EquationAbsolute value equations. For example: |x – 5| = 9
AlgebraA generic problem type that can be placed with other problem type. For example: polynomial equations, exponential equations, and radical expressions.
Arc LengthArc length problems. For example: Determine the length of x = 4 (3 + y)^2, 1 < y < 4.
ArithmeticArithmetic problems. For example: Find the sum of 5 + 7.
Biquadratic EquationBiquadratic equations. For example: x^4 – x^2 – 2 = 0.
CalculusA generic problem type that can be placed with other problem types. For example: integrals, derivatives, and differential equations.
Characteristic PolynomialFind the characteristic polynomial of {{1,2,5}, {3,-1,1}, {1,2,3}}.
CircleCircle related problems. For example: Find the radius of x^2 + y^2 = 3.
DerivativeDerivative of 5x^4 + 2x^3 + 4x – 2.
Differential EquationDifferential equation problems. For example: y+dy/dx=5x.
DistanceDistance problems. For example: Find the distance between (6,-1) and (-3,2).
EigenvalueEigenvalue problems. For example: Find the eigenvalues for the matrix [[-6, 3], [4, 5]].
EigenvectorEigenvector problems. For example: Find the eigenvector for the matrix [[-6, 3], [4, 5]] with eigenvalues of [-7, 6].
EllipseEllipse problems. For example: Find the x and y intercepts of 9x^2 + 4y^2 = 36.
Exponential EquationExponential equations. For example: 7^x = 9.
FunctionPolynomial simplifications. For example: (x-5)^2 * (x+5)^2.
Function Compositionf(g(x)) when f(x)=x^2-2x, g(x)=2x-2
GeometryA generic problem type that can be placed with other problem types. For example: circle, ellipse, parabola, slope.
HyperbolaHyperbola problems. For example: Find the x-intercept of (x^2)/4 – (y^2)/5 = 1.
Inflection PointFind the inflection point of f(x) = 1/2x^4 +x^3 – 6x^2.
IntegralIntegral of sqrt (x^2 – y^2).
InterceptLine intercept problems. For example: Find the x-intercept of the line y = 10x – 5.
LimitLimit problems. For example: Find the limit of x as x approaches 1 for (x^2-1)/(x-1).
Line EquationLine equation problems. For example: Find the equation of a line with points (-7,-4) and (-2,-6).
Linear AlgebraA generic problem type that can be placed with other problem types. For example: matrix and characteristic polynomial.
Linear EquationLinear equations. For example: 4x – 3 = 2x + 9.
Linear InequalityLinear inequalities. For example: 5x – 6 > 3x – 8.
Logarithmic EquationLogarithmic equations. For example: log(x) = log(100).
Logarithmic InequalityLogarithmic inequalities. For example: log(x) > log(100).
Matrix{{1,2,5}, {3,-1,1}, {1,2,3}} row reduce
MidpointMidpoint problems. For example: find the midpoint between (-3, 7) and (5, -2).
ParabolaParabola problems. For example: Find the vertex of y2 – 4x – 4y = 0.
ParallelParallel line problems. For example: Are the two lines parallel (y = 10x + 5, y = 20x + 10)?
PerpendicularPerpendicular problems. For example: Are the two lines perpendicular (y = 10x + 5, y = 20x + 10)?
Polynomial EquationPolynomial equations. For example: x^5 – 3x = 0.
Polynomial ExpressionPolynomial expressions. For example: (x – 5)^4 * (x + 5)^2.
Polynomial InequalityPolynomial inequalities. For example: x^4 – x^2 – 6 > x^3 – 3x^2.
Quadratic EquationQuadratic equations. For example: x^2 – 3x – 4 = 0.
Quadratic ExpressionQuadratic expressions. For example: x^2 – 3x – 2.
Quadratic InequalityQuadratic inequalities. For example: x^2 – x – 6 > x^2 – 3x.
Radical EquationRadical equations. For example: sqrt(x) – x = 0.
Radical InequalityRadical inequalities. For example: sqrt(x) – x > 0.
Rational EquationRational equations. For example: 5/(x – 3) = 2/(x – 1).
Rational ExpressionRational expressions. For example: 1/(x^3 + 4x^2 + 5x + 2).
Rational InequalityRational inequalities. For example: 5/(x – 3) > 2/(x – 1).
SlopeSlope problems. For example: Find the slope of y = 10x + 5.
StatisticsStatistics problems. For example: Find the mean of a set of numbers (3, 8, 2, 10).
System of EquationsSystem of equations problems. For example: Solve 2x + 5y = 16;3x – 5y = – 1.
TrigonometrySolve sin(t) + cos(t) = 1.

این دو اسکیما جدید، در صورتی که سایت آموزشی ای را مدیریت می کنید، بسیار مفید خواهد بود. در صورتی که بخشی از این کد ها را نفهمیده اید و نیاز به توضیحات بیشتر دارید می توانید داخل کامنت ها مطرح کنید.

تست کد های ریچ اسنیپت

شما برای تست کد های ریچ اسنیپت خود می توانید از این ابزار گوگل استفاده کنید.

دیدگاه ها

توجه : ادرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.