تبلیغ تلوزیون اولد الجی: این تلوزیون اولد الجی است نه هر تلوزیونی! تبلیغات تلوزیونی

تبلیغ تلوزیون اولد الجی: این تلوزیون اولد الجی است نه هر تلوزیونی!

در تبلیغ تلوزیونی جدید تلوزیون oledالجی، هدف اصلی الجی ورزشی است. در این تبلیغ تصاویر از بسکتبال نمایش داده می شود و همچنین اولین جمله این تبلیغ این شعار است:

.it’s not just OLED . it’s LG OLED

این فقط یک تلوزیون اولد نیست. این تلوزیون اولد الجی است.

الجی با این شعار قصد داشته کیفیت خود را متمایز با رقبا بیان کند. در ادامه نیز با بیان ویژگی هایی مثل رنگ های شارپ و … برتری های تلوزیون اولد خود را بیان کند.

این تبلیغ یک تبلیغ 28 ثانیه است که از 30 ثانیه کمتر بوده و بار معنایی خوبی برای کاربر دارد. همچنین با جمله اول برتری خود را به کاربر گوشزد می کند.

موضوعات مرتبط تلوزیون الجی

دیدگاه ها

توجه : ادرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.